Affiliated Martial Arts

Heike-Ryu Jiu-Jitsu
Jiyushinkai Aikido
Kodokan Judo
Juko Kai Aiki-Jutsu